ബിജെപിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; കര്‍ഷകരെ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും ഗുരുദ്വാരകളും

കാര്‍ഷിക സമരത്തെ നേരിടുന്ന സര്‍ക്കാരിനും ബിജെപിക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചടി. കര്‍ഷകരുടെ ആശയ വിനിമയം