മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള യുവാവ് മൃഗശാലയിലെ കടുവക്കൂട്ടിലേക്ക് ചാടി

ഔറംഗാബാദ്: മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള യുവാവ് മൃഗശാലയിലെ കടുവക്കൂട്ടിലേക്ക് ചാടിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിലുള്ള