മണ്ണിനടിയില്‍ ബാരലിലാക്കി കുഴിച്ചിട്ട കോട കണ്ടെത്തി

മണ്ണിനടിയില്‍ ബാരലിലാക്കി കുഴിച്ചിട്ട നിലയില്‍ പാമ്പാടുംപാറ മന്നാക്കുടിയില്‍ കോട കണ്ടെത്തി. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നതിനായി കുഴിച്ചിട്ട

ടൂറിസം മേഖലയില്‍ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ടോഡി പാര്‍ലറുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍

തിരുവനന്തപുരം: ടൂറിസം മേഖലയില്‍ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ടോഡി പാര്‍ലറുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി

കള്ളുചെത്തു വ്യവസായത്തിനു പൊതുമേഖലാ നിക്ഷേപം വേണം: കാനം

കോട്ടയം: ടൂറിസം വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നന്നായി വികസിപ്പിക്കാനാകുന്ന മേഖലയാണ് കള്ളുചെത്തു വ്യവസായമെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം