കോവിഡിനും യുദ്ധത്തിനുമിടയില്‍ മഹാത്മ ഗാന്ധിയും ടോള്‍സ്റ്റോയിയും തമ്മിലെന്ത്

പ്രത്യേക ലേഖകൻ കൊറോണ മഹാമാരി മാനവരാശിയെ വിഴുങ്ങാനായി നിൽക്കുമ്പോഴും അധിനിവേശ ശക്തികളുടെ യുദ്ധകാഹളങ്ങൾക്ക്