കേരളത്തിനും ലക്ഷദ്വീപിനുമിടയിലെ ന്യൂനമർദം തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റാകും; ഈ ജില്ലകൾക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട്

കേരളത്തിനും ലക്ഷദ്വീപിനും ഇടയിലെ ന്യൂനമർദം നാളെ അതിതീവ്രമാകും. അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം മറ്റന്നാൾ ചുഴലിക്കാറ്റായി