കോവിഡില്‍ കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു

കോവിഡില്‍ കുടുങ്ങിയ ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു. നിരവധി പദ്ധതികള്‍