പ്രത്യേക ശ്രെമിക് ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ മരിച്ചത് 80 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ:ആർപിഎഫ്

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക

തീവണ്ടിയിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരെ വീടുകളിലേക്കും സമീപ ജില്ലകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ലോക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് നിർത്തി വെച്ചിരുന്ന ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തുന്ന