തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിയ്ക്ക് കൈമാറിയ മോഡി സർക്കാരിന്റെ നടപടി ജനവിരുദ്ധം : നവയുഗം

ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അടുത്ത അമ്പതു വർഷത്തേയ്ക്ക് അദാനി കമ്പനിയ്ക്ക്