റിയാലിറ്റിഷോകള്‍ക്ക് ചങ്ങല , ഇനി പരിപാടി പാടുപെടും

റിയാലിറ്റിഷോകള്‍ക്ക് ചങ്ങല, കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോകളില്‍ അശ്ലീല ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളോ അക്രമരംഗങ്ങളോ ഉണ്ടാകരുത്.  കുട്ടികളുടെ