മഹാമാരി പടർത്താതിരിക്കാൻ 23 വർഷം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീ, അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ജീവിത കഥ

ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാണ്. രാജ്യം മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം