യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഖാലിദിന് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ് റിപ്പോർട്ട്

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഖാലിദിന് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയില്ലെന്നും ഇയാൾ സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും