പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച യാത്രക്കാരനെ പൊലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച സംഭവം: യൂബർ ഡ്രൈവർക്ക് അവാർഡുമായി ബിജെപി

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച യാത്രക്കാരനെ പൊലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച യൂബർ ഡ്രൈവർക്ക് അവാർഡുമായി ബിജെപി.