പ്രണയ ദിനത്തില്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കാം ഈ ബര്‍ഗര്‍, വില വെറും രണ്ട് ലക്ഷം മാത്രം…

പ്രണയ ദിനത്തില്‍ സര്‍പ്രൈസ് കിട്ടാത്തവരും നല്‍കാത്തവരുമായി ആരും തന്നെയുണ്ടാവില്ല. കാമിതാക്കള്‍ക്ക ്ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിനമാണ്

ഒരിക്കല്‍

സച്ചിദാനന്ദന്‍ ഒരിക്കല്‍ എല്ലാ പക്ഷികളും പാടിയിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ മാത്രമല്ല, കൂരിരുട്ടിന്റെ

പ്രണയം സച്ചിദാനന്ദം

സച്ചിദാനന്ദന്‍ പ്രണയ കവിതകള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങിവന്ന് പ്രണയാര്‍ദ്രഹൃദങ്ങളെ ഉമ്മവയ്ക്കും. ഒറ്റചുംബനംകൊണ്ട് ലോകത്തെ