വന്ദേഭാരത് മിഷന്‍: കേന്ദ്രം കേരളവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക്? കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുവരും

വന്ദേഭാരത് മിഷനില്‍ വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്നവര്‍ക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ