അന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു; പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ;ശോഭനയെക്കുറിച്ച് വാണിവിശ്വനാഥ്

മലയാള സിനിമയുടെ ആക്ഷന്‍ നായികയാണ് വാണി വിശ്വനാഥ്. ഒരു കാലത്ത് മലയാളത്തില്‍ സജീവ