ഹൃദയം കൊണ്ടെഴുയ കവിത

ബിന്ദു ഡി ഇവിടെയൊരാളുണ്ട്. കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് കരള്‍ വിങ്ങിപ്പഴുത്തൊരാള്‍. ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളില്‍ മനസ്സ്

ഓര്‍മയില്‍ അരയന്‍ തിളങ്ങുമ്പോള്‍

പൂവറ്റൂര്‍ ബാഹുലേയന്‍ ‘ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇല്ലാത്തവരായി മാറ്റുംവിധം അപരവല്‍ക്കരണവും പാര്‍ശ്വല്‍ക്കരണവും അദൃശ്യഭിത്തികള്‍