പ്രണയം പോരാട്ടമാകുമ്പോള്‍

പ്രണയിക്കുന്നവരും പ്രണയിക്കാൻ പോകുന്നവരും പ്രണയിച്ച് ജീവിതപങ്കാളികളായവരുമെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ട നോവലാണ് പി കെ

കവിതയുടെ സംഘഗാനം

സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ മലയാള കവിതയിൽ തനതായൊരു വഴിഒരുക്കി നടന്നുനീങ്ങുന്ന കാവ്യവ്യക്തിത്വമാണ് ഏഴാച്ചേരി

യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിനും ഫാന്‍റസിക്കുമിടയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന കനവുതോണി

സംസ്കാരത്തെ അതിന്റെ സ്വയം നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അൽബേർ