സൂഫിയുടെ ഓണം

പ്രണയവും സംഗീതവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയുടെ വസന്തമായിരുന്നു ഷാനവാസ് നരണിപ്പുഴ ഒരുക്കിയ ‘സൂഫിയും സുജാതയും.

പാലപ്പൂവിതളില്‍.…

പ്രണയം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു റഫീക്ക് അഹമ്മദിന്റെ വരികൾ… ശരത്തിന്റെ സംഗീതം ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സുകളിൽ