ഹൃദയവും കവരുന്ന ചോരൻ

ചിലത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, പകരംവെയ്ക്കാൻ ഒന്നുമുണ്ടാകില്ല. ചിലരും. എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും

പ്രകൃതി ഏകാന്തത സർഗാത്മകത

പ്രകൃതിസാഹിത്യം അധികമൊന്നും വായിക്കപ്പെടാതിരുന്ന കാലംമുതലേ പരിസ്ഥിതിയെ തന്റെ യാത്രാവിവരണങ്ങൾക്കും, കഥകൾക്കും, നോവലുകൾക്കും പശ്ചാത്തലമാക്കിയ

തിരിച്ചുപിടിച്ച ജീവിതം

വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി പിറക്കാത്തതു കൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു ഡോ. സൗമ്യയുടെ മനസ്സിന് പത്തരമാറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ