തിരിച്ചുപിടിച്ച ജീവിതം

വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി പിറക്കാത്തതു കൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു ഡോ. സൗമ്യയുടെ മനസ്സിന് പത്തരമാറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ

കഥ തുടരുകയാണ്

പ്രശാന്ത് ചിറക്കര കഥാപ്രസംഗ കലയിൽ 40 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ചിറക്കര സലിംകുമാറിന്റെ കലാജീവിതം: