ദാർശനികം

ദൂരെയുള്ള കാകയിലാണ് നോട്ടം അടുത്തുള്ള കേകയിലാണ് ചാട്ടം നടക്കാനറിയില്ല, ചവിട്ടാനറിയും. കവിക്ക് കൂട്ടുപോയതായിരുന്നു

ത്രിമൂർത്തികൾ

കലാകായിക രംഗത്ത് തൊട്ടെതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ അഷ്ഫിയ അൻവർ, അഫ്സൽ മുഹമ്മദ്, ആദം അലി

സ്മാർട്ട് ഫോൺ

ഇത്രയും മൃദുവായി ട്ടിരുന്നില്ലൊന്നും കൈയി, ലിത്രയും വിരൽസുഖം തന്നിട്ടില്ലൊന്നും വേറെ. അടക്കമൊതുക്കവു- മിത്രയുമില്ലൊന്നിനും. 

മലയാണ്മയുടെ മേളപ്പെരുമ

അസുരവാദ്യമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെണ്ടയിൽ നാദവിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കലാസ്വാദകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ബഹുമുഖപ്രതിഭ —

ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ ഇരുനൂറാം ജന്മ വാര്‍ഷികം; സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബെർഗിലെ പ്രവാചകന്‍

എഴുതിയവയെല്ലാം പ്രവചനസ്വഭാവമുള്ള വാക്കുകൾ. ജ്വലിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ. ഓരോ വാക്കുകളും ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നവ.