ജലവേട്ട

ജലാശയത്തിൽ ജലം തേടി അലഞ്ഞു വലഞ്ഞു ഞാൻ ഒടുവിലതാ ഒരത്താണി: വേട്ടക്കാരന്റെ കൊളുത്ത്!

ഒരേയൊരു റായ്

ജിം കോർബറ്റ് എഴുതിയ ‘കുമയൂണിലെ നരഭോജികൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ബംഗാളി പരിഭാഷ പൂർത്തിയായി.

തയാ; കുറിയേടത്തു താത്രിയുടെ മുദ്രമോതിരം

കേരളത്തിൽ സവർണാധിപത്യം കീഴാളജനതയെ മനുഷ്യരായി പോലും പരിഗണിക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് നവോത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാരായണഗുരുവിന്റെ

വാക്കും തോക്കും

“കേരളം വളരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളെ കേറിയും കടന്നും ചെ - ന്നന്യമാം രാജ്യങ്ങളിൽ ” എന്ന കവിത

യാഥാർത്ഥ്യം

എന്നോടൊന്നും പറയില്ല. അമ്മയോടാണ് അവന്റെ പരാതിയും ശാഠ്യവും. ! അങ്ങനെ അവളുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കവെയ്യാതെ

ഭ്രാന്ത്

മാർച്ചിന്റെ ഉഷ്ണരാവിൽ അച്ഛൻ തൂങ്ങി മരിച്ച മാവ് എന്നിൽ പൂത്തുലയുന്നു വേരുകളുടെ ഏകാന്തത

തരളിത ഹൃദയങ്ങളുടെ പ്രണയപരാഗങ്ങൾ

തീച്ചൂളയിലിട്ട് ഉരുക്കുന്തോറും സ്വർണ്ണത്തിനു മാറ്റുകൂടുന്നതു പോലെയാകണം, കഠിനദുഃഖത്തിന്റെ തീക്കനലുകളിൽ ജ്വലിച്ചുയരുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രതയും

പ്രണയം

എനിയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു എനിയ്ക്ക് നിന്നോട് മുടിഞ്ഞ പ്രണയമായിരുന്നെന്നും അത് നിനക്കറിയാമായിരുന്നെന്നും. നിനക്കെന്നോടും… എന്നിട്ടും, അതൊന്ന്