27ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ഓർമ്മയായിട്ട് നാലര പതിറ്റാണ്ട് നിലയ്ക്കാത്ത സർഗ്ഗസംഗീതം

വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ആത്മാവിന്റെ കൈയ്യൊപ്പു ചാർത്തിയ ഗാനപ്രപഞ്ചത്തിലെ അമൃതവാഹിനികളായ കവിതാ ശകലങ്ങൾ മന്ത്രിക്കാത്ത

കെ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ഈണങ്ങളുടെം രാജശില്പി; നാളെ രാഘവന്‍ മാസ്റ്ററുടെ ഓര്‍മ്മ ദിനം

സംഗീത ചക്രവർത്തി കെ രാഘവൻമാസ്റ്റരുടെ ചരമവാർഷികദിനമാണ് ഒക്ടോബർ 19. അറബികടലിന്റെ തീരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം