നടുക്കുന്ന ചൂളം വിളി ഇപ്പോഴും സുരേന്ദ്രന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നു

സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റരുടെ ദിനചര്യകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിരാവിലെയുള്ള ജനയുഗം പത്രത്തിന്റെ വിതരണത്തോടെയാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ