ഒരു വേനൽ കാറ്റായ്

കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിലിരുന്ന് ടിഷ്യു പേപ്പറിൽ നാലു വരി കുറിക്കുമ്പോൾ അത് സിനിമയിലേക്കുള്ള