തള്ളെ എന്തര്.…

ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇളകിയാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു അയാൾ മുമ്പ്. “തള്ളെ