വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അനാസ്ഥ: പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിക്കാതെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അനാസ്ഥകാരണം പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍.തൃശ്ശിലേരി വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അനാസ്ഥ