തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കഥ പറയുന്ന ‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു‘മായി വിനയൻ

ഒരു വലിയ സ്വപ്‍നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് സംവിധായകൻ വിനയൻ. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ