ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം; യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൻറെ മുന്നറിയിപ്പ്

കോവിഡ് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഭീകരവാദവും വർധിക്കുന്നതിനാൽ യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്