മണിബോക്സ് ആശയത്തിന് ദേശീയ പുസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി മാസ്റ്റർ ആദർശ് ആർ എ

ഒമ്പതാംക്ലാസുകാരന്റെ ബുദ്ധിയിൽ വിരിഞ്ഞ മണി ബോക്സ് എന്ന ആശയത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ