കലാപക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണ ചുമതല

ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ കലാപത്തിനും ഇൻസ്പെകടറുടെ മരണത്തിനും ഇടവെച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷേമ