പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ‘വൈറ്റ് ബോർഡ്’ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ‘വൈറ്റ് ബോർഡ്’ പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ