ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനേക്കാള്‍ വില്ലനോ വെെറ്റ് ഫംഗസ്: ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് (മ്യൂക്കര്‍മെെക്കോസിസ്) ബാധ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നതിനിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെെറ്റ്