സർവീസിലിരിക്കെ മരണമടയുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു: കാരണം ഇതാണ്

ആലപ്പുഴ: സർവീസിലിരിക്കെ മരണം അടയുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. മൂന്നരവർഷത്തിനുള്ളിൽ