കോവിഡ് അടിയന്തരാവസ്ഥയല്ല; ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ കരിനിയമം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി

കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ കരിനിയമം സുപ്രീംകോടതി

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് 1.32 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

കോവിഡ് കാലത്തെ തൊഴിൽ നഷ്ടവും സാമ്പത്തിക ആഘാതവും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ