ഇന്ന് ലോക ജലദിനം; പുഴ പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ ഇതിഹാസം രചിച്ച് കോട്ടയം

പുഴകൾ ഇല്ലാതാവുന്ന കാലത്ത് പുഴകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇതിഹാസം രചിക്കുകയാണ് കോട്ടയം. കോട്ടയത്തെ പച്ചപുതപ്പിച്ച