ആരാധനാലയങ്ങളിലെ പ്രവേശനം; മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

രാജ്യത്ത് ലോക്ക് ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ട ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കേന്ദ്രം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി. 65