യെഡിയൂരപ്പ പേരുമാറ്റുന്നു

ബംഗളുരു : മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചാര്‍ജ്ജെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യെഡിയൂരപ്പ പേരുമാറ്റുന്നു. ഇംഗഌഷില്‍ പേരെഴുതി ഒപ്പിടുമ്പോഴാണ് ഡിയുടെ