അണ്‍ലോക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടം; ജിമ്മുകളും യോഗ സെന്ററുകളും ഇന്ന് മുതല്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

രാജ്യത്തെ അണ്‍ലോക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി യോഗ സെന്ററുകളും ജിമ്മുകളും ഇന്ന് മുതല്‍