യുവകലാസാഹിതി അബുദാബിയും ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരളയും സംയുക്തമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

യുവകലാസാഹിതി അബുദാബിയും, ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരളയും സംയുക്തമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അബുദാബി ഖാലിദിയ