പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന റാസൽഖൈമ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രാജൻ ജോസഫിന് യുവകലാസാഹിതി യു എ ഇ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി യാത്രയപ്പ് നൽകി

പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന യുവകലാസാഹിതി സംഘടന കമ്മിറ്റി റാസൽഖൈമ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി

മലയാളം മിഷൻ; യുവകലാസാഹിതി ഷാർജ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവേശനോത്സവം ഒക്ടോബർ 9ന്

‘എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം’. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്ക് മാതൃഭാഷാപഠനത്തിന് അവസരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള