മുകേഷും വന്നു മുട്ടായീം വന്നു…കരച്ചിലുമാത്രം പോകുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ..

Web Desk
Posted on June 01, 2018, 4:31 pm

മുകേഷും വന്നു മുട്ടായീം വന്നു കരച്ചിലുമാത്രം പോകുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ..

കൊല്ലം ടൗൺ യു പി എസിൽ നിന്നും  ഫോട്ടോ ;സുരേഷ് ചൈത്രം