കൊല്ലം ഹരിത നഗരം പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനായോഗം വനം മന്ത്രി മന്ത്രി കെ.രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിന്നക്കട വനശ്രീ ക്ലോംപ്ലക്സിസിൽ ചേർന്നപ്പോൾ.

Web Desk
Posted on June 29, 2019, 2:43 pm