അവധിക്കാലം അടിച്ചുപൊളിക്കാൻ…

Web Desk
Posted on December 26, 2018, 4:42 pm
കൊല്ലം ബീച്ചിൽ എത്തിയ സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക്

ഫോട്ടോ: സുരേഷ് ചൈത്രം