സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിംഗ് ഏകദിന ശില്പശാല കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനില്‍കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Web Desk
Posted on November 16, 2018, 11:44 am
സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിംഗ് ഏകദിന ശില്പശാലയും സംസ്ഥാനതല പദ്ധതി അവലോകനവും കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനില്‍ കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു