വെയർ ഹൗസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പ്രോജക്ട് എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം

Web Desk
Posted on March 06, 2019, 10:55 pm

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവി സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കൊല്ലത്തു ആരംഭിക്കുന്ന വെയർ ഹൗസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പ്രോജക്ട് എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ജില്ലാ ഡിപ്പോയിൽ ഭഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.തിലോത്തമൻ നിർവഹിക്കുന്നുPhoto: Suresh Caithram