സംസ്ഥാനത്തെ ബീച്ചും വെള്ളച്ചാട്ടവുമടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നുമുതൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുനൽകും

സംസ്ഥാനത്തെ ബീച്ചും വെള്ളച്ചാട്ടവുമടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നുമുതൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുനൽകും. കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ

ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കായി ത്രിതല സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് വരും; കേരള മാതൃകയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര പ്രചാരണം നല്‍കണം

കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം സ്തംഭനത്തിലായ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ അതിജീവനത്തിനും പുനരുജ്ജീവനത്തിനും സര്‍ക്കാര്‍