കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ലഭിച്ച ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ മാറോടണയ്ക്കാനാവാതെ ശ്രുതി യാത്രയായി

വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ലഭിച്ച ഇരട്ട കൺമണികളെ മാറോടണയ്ക്കാനാവാതെ ശ്രുതി യാത്രയായി. പേരാമ്പ്ര കൂത്താളിയിലെ