മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ ആശ്രിതര്‍ക്ക് ആറു മാസത്തിനകം ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കും; മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ ആശ്രിതര്‍ക്ക് ആറു മാസത്തിനകം ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വകുപ്പിന്റെ

കുടുംബശ്രീ വിപണന സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കണം; മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

കൂടുതല്‍ വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഫിഷറീസ് ‑സാംസ്‌കാരിക

ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാം: മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

ഉൾനാടൻ മത്സ്യമേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഹാർബർ

കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കലാകാരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കും: മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

ജനകീയകലകളെ നിലനിര്‍ത്തി കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കലാകാരന്മാര്‍ക്കും അര്‍ഹമായ പരിഗണന നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സാംസ്‌കാരിക

അഴീക്കല്‍ മല്‍സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തും; മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

പുതിയ വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി അഴീക്കല്‍ മല്‍സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുമെന്ന്