താല്കാലിക കെട്ടിടത്തില്‍ കരുണാപുരം ഐടിഐ ഒരുക്കാമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉറപ്പ്: ജനയുഗം ഇംപാക്ട്

കരുണാപുരം ഐടിഎ ആരംഭിക്കുവാന്‍ താല്കാലിക കെട്ടിടം കണ്ടെത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. കുട്ടാര്‍ ടൗണില്‍ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഫാസ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഫാസ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം. പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍