തിരുവനന്തപുരത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം കന്റോണ്‍മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സമരങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ ഇദ്ദേഹവും

കോവിഡ്: ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പെൺകുട്ടികൾ തൊഴിലെടുക്കാൻ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായ ഏഷ്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ പെൺകുട്ടികൾ തൊഴിലെടുക്കാനായി പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.