പഥികന്റെ പാട്ട്

ഡോ. എം ഡി മനോജ് ലോകമെന്നത് വേര്‍പിരിയലിന്റെ ദുഃഖം കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒരിടം കൂടിയാണെന്ന

പ്രമദവനം വീണ്ടും

ഡോ. എം ഡി മനോജ് ചലച്ചിത്രഗാനചരിത്രത്തില്‍ പരിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി രേഖ പണിഞ്ഞതില്‍ പ്രധാന