നിശബ്ദലോകത്തെ ശബ്ദവിസ്മയം

ഇളവൂര്‍ ശ്രീകുമാര്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കോരോന്നിനും അതിന്റേതായ ധര്‍മ്മമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ബാഹ്യലോകത്തെ നാമറിയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംവേദനത്തിലൂടെയാണ്.

വിരല്‍

ഇളവൂര്‍ ശ്രീകുമാര്‍ മൂന്നര മിനിറ്റ് ഹൃദയം നിലച്ചാല്‍ അയാള്‍ മരിച്ചെന്നുതന്നെയാണര്‍ത്ഥം. അതുകൊണ്ട്തന്നെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍

വീല്‍ചെയറിലെ തേരോട്ടം

ഇളവൂര്‍ ശ്രീകുമാര്‍ ”വിജയമല്ല ഒരാളുടെ കരുത്ത് നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അതിജീവനശ്രമങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളുടമാണ് നിങ്ങളെ

മരണമുഖത്തുനിന്നും വിജയക്കുതിപ്പിലേക്ക്

ഇളവൂര്‍ ശ്രീകുമാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്? എന്നാല്‍ കണ്‍മുന്നിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്? സത്യം കെട്ടുകഥയെക്കാള്‍ വിചിത്രമാണെന്ന്