കോവിഡിനെ നേരിട്ട ധാരാവി ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരാനെരുങ്ങുന്നു; രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ പ്ലാസ്മ ദാനത്തിന് സന്നദ്ധരായി

കോവിഡിനെ നേരിട്ട ധാരാവി ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരാനെരുങ്ങുന്നു. ധാരാവിയിലെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയ